مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي

    بررسی مقایسه ای اثر ژل  office bleaching , laser bleaching بر ریز سختی مینا- مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی –دانشگاه آزاد شماره 1- 1384
    بررسی اثر باندینگ بر مقاومت به شکست دندانهای ترمیم شده با آمالگام- مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی –دانشگاه آزاد شماره 1- 1383
    بررسی مقایسه ای دندانهای ترمیم شده با اینله و آنله پرسلن –مجله انجمن دندانپزشکی ایران شماره 1- 1379
    استراتژی چسبندگی با عاج – مجله علمی پژوهشی کلینیک  شماره 10-1385
    کاربرد کامپازیتهای ریز ذره در ترمیم دندانهای قدامی و خلفی –مجله آموزش دندانپزشکی شماره 11-1384
    باز سازی دندانهای قدامی - مجله آموزش دندانپزشکی شماره 12-1384

 

    جهت مشاهده لیست کامل مقالات به سایت  اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه فرمایید.

تماس سریع