درباره ما
دکتر سعید نعمتی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی - تهران

سرپرست بخش تخصصی ترمیمی و زیبایی

عضو انجمن دندانپزشکی ایران

عضو انجمن دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران

عضو انجمن بین المللی تحقیق در دندانپزشکی- شاخه ایران

خدمات زیبایی مطب دکتر سعید نعمتی

لمینیت

کامپوزیت

خدمات درمانی مطب دکتر سعید نعمتی

عضو انجمن دندانپزشکی ایران

عضو انجمن دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران

عضو انجمن بین المللی تحقیق در دندانپزشکی- شاخه ایران

تماس سریع