داوری مقالات

داوری مقالات

    داوري مقالات در مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران
    داوري مقالات در جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد هدايت درسال1386
    داوري مقالات درهشتمین جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد هدايت درسال 1386

 

    جهت مشاهده لیست کامل ت به سایت  اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی مراجعه فرمایید.

تماس سریع