راهنما و مشاوره پایان نامه ها

راهنما و مشاوره پایان نامه ها

راهنمايي پايان نامه ها ی تحقیقی

    مقایسه شیوع پوسیدگی و پرکردگی دندانی در کودکان نابینا و ناشنوای شهرستان زاهدان  


    سرامیک در رندانپزشکی    


    مقایسه گلاس آینومر نوری و کامپازیت سیال بر ریزنشت کف ژنژیوال حفرات کلاس 2  


    " مقايسه تاثير Laser Bleaching  و Power bleaching برمـیزان Micro hardness مـیـنـا بصورت   invitro "


    مقایسه روش Laser bleaching و Plasma arc bleaching  بر ریزسختی مینای دندان


    مقایسه میزان استحکام باند برشی عوامل باندینگ چند مرحله ای و تک مرحله ای    


    مقایسه میزان استحکام باند سه ماده گلاس آینومر کامپازیت سیال و کامپومر با عاج دندان


    بررسی مقایسه ای اثر ژل  office bleaching , laser bleaching بر ریز سختی مینا


     بررسی اثر باندینگ بر مقاومت به شکست دندانهای ترمیم شده با آمالگام


     بررسی استحکام باند برشی  single bond & PLP  با عاج دندان


    بررسی اثر نوع دستگام لایت کیور هالوژن و LED  بر ریز سختی کامپازیت   


    بررسی اثر روشهای مختلف نوردهی بر ریزنشت حفرات کامپازیت کلاس 5
    بررسی اثر ترموساکلینگ بر استحکام باند برشی single bond  با عاج دندان


    مقایسه اثر سمانهای رزینی  rely X , Nexus , PanaviaF2  بر استحکام باند برشی پرسلن با عاج 

 
    بررسی اثر دستگاه LED   و هالوژن بر ریزنشت  حفرات کامپازیت کلاس 5
    بررسی اثر caries detector بر ریزنشت ترمیمهای کامپازیتی به صورت in vitro  


    بررسی اثر سه نوع باندینگ خود اچ شونده (clearfil SE bond ,PLP , Adhese) بر ریزنشت حفرات کامپازیت کلاس 5  
    بررسی اثر سه باندینگ G Bond*, Opti bond solo plus* , clearfil SE bond*  بر ریزنشت حفرات کامپازیتی
    بررسی استحکام کششی قطری (DTS) دو نوع گلاس آینومر ایرانی و خارجی


    بررسی اثر سایلنیزاسیون بر استحکام باند برشی پستهای FRC با عاج دندان


    بررسی اثر Z-primer بر استحکام باند برشی پرسلن زیرکونیا با عاج(Invitro)


    بررسي اثر White Strip Bleaching بر زبري سطحي (Roughness) مينا


    بررسي اثر 2 نوع دستگاه لايت كيور هالوژن و LED بر ميزان ميكروليكيج كامپوزيت z100 در حفرات v  class
    مقايسه ريز نشت دو نوع كامپوزيت P90 و Z250 در حفرات كامپوزيتي C1 V به صورت In Vitro
    مقايسة‌ اسحكام‌ باند سه‌ مادة‌ كامپوزيت‌، كامپومر وگلاس‌ آينومر نوري‌ با عاج‌ دندان‌


    بررسی ریز نشت سه نوع سمان ریزینی Panavia F2   و  Maxcem و Biscem
    بررسی اثر Office Bleaching بر میزان خشونت سطحی در مجاورت بزاق و با مصرف فلوراید به صورت In Vitro
    بررسي اثر باندينگ بر ميز ان مقاومت به شكست دندانهاي ترميم شده با آمالگام


    بررسي MIC دو گياه فلفل سياه (L. Piper nigrum ( و سير (Allium sativum L. )، بر روي رشد استرپتوکوکوس موتانس و لاكتوباسيل‌ ) درمحيط آزمايشگاه


    بررسي اثر روشهاي مختلف نوردهي بر ميزان ريزنشت حفرات كامپوزيتي كلاس (invitro) V
    بررسي اثر ترموسايكلينگ بر استحكام باند برشي Single Bond با عاج دندان


    مقايسه ريزنشت سه نوع باندينگ Promp Lpop, Clearfil SE Bond, Adhese
    مقايسه سه روش قرار دادن كامپوزيت و اثر آن بر روي ريزنشت لبه لثه اي حفرات كلاس2 به صورت in vitro
    مقايسه اثر سمانهاي رزيني Relyx (ARC)، nexus و panavia F2 بر استحكام باند برشي پرسلن با عاج


    بررسی ميزان‌ ريزنشت‌ در دو روش‌ ساندويچ‌ باكامپوزيت‌ سيال‌ ( flowable) و گلاس‌ آينومر نوري‌ در كف‌ ژنژيوال‌ حفرات‌ كلاس‌ II
    مقايسهٴ استحكام كششي قطري  سمانهاي  گلاس آينومرType II     Fuji و  S.D.S
    بررسی اثر سه نوع باندینگ Clearfil SE bond ، Optibond Solo SEP  و G-Bond بر روی  استحکام باند برشی کامپوزیت با عاج دندان (In vitro )
    بررسی استحکام باند برشی Single Bond وPrompt -L-pop  با عاج دندان (In vitro)
    مقایسه ریزنشت سه نوع باندینگ clearfil SE bond، opti bond solo plus و G Bond

     

    جهت مشاهده لیست کامل تحقیقات به سایت  اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه فرمایید.

 مشاور در پايان نامه ها

    بررسی شیوع تداخلات اکلوزالی co در ترمیمهای آمالگام و عوامل مرتبط
    بررسی اثر دستگاه لایت کیور LED بر ریزنشت کامپازیت
    بررسی دقت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال در تشخیص پوسیدگی ثانویه در دندانهای قدامی
    بررسی اثر فاصله دو نوع دستگاه لایت کیور هالوژن بر ریزسختی کامپازیت
    بررسی موقعیت پریودونتال در ترمیمهای آمالگام کلاس 2 و عوامل مرتبط با آن
    بررسی شیوع پوسیدگی پیشرفته بدون علامت در زیر پیت و فیشورهای مولر اول و دوم
    بررسی تاثیر باندینگ در میزان ریزنشت فیشور سیلانتها در حضور آلودگی بزاق
    بررسی دقت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال در تشخیص پوسیدگی ثانویه در دندانهای خلفی
    بررسی دقت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی در تشخیص پوسیدگی ثانویه در دندانهای قدامی
    بررسی قدرت گزینه نرم افزاری تغییر بزرگنمایی رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی در تشخیص پوسیدگی اکلوزال

 

    جهت مشاهده لیست کامل تحقیقات به سایت  اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه فرمایید.

تماس سریع