سخنرانی علمی در کنگره ها

سخنرانی علمی در کنگره ها

سخنراني هاي علمي در كنگره ها و بازآموزي هاي مدون

    سخنراني دركنگره انجمن دندانپزشكي ايران 1378

    سخنراني در كنگره انجمن دندانپزشكي ايران 1379

    سخنراني در كنگره انجمن دندانپزشكي ايران 1380

    سخنراني در برنامه هاي مدون آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي ايران- شبكه شهريار بهمن و اسفند 1381

    سخنراني در كنگره انجمن دندانپزشكي ايران 1381

    سخنراني در دومين كنگره انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1381

    سخنراني در اولين كنگره انجمن دندانپزشكان عمومي ايران 1382

    سخنراني در سومين كنگره انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1382

    سخنراني در اولين كنگره كشوري انجمن دندانپزشكي ايران –شعبه فارس 1383

    سخنراني در برنامه هاي مدون آموزش مداوم در تعاوني دندانپزشكي ايران در سالهاي 1384 و 1385و1386(چندین مورد)

    سخنراني در چهارمين كنگره انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1383

    سخنراني در سمينارهاي دندانپزشكي ترميمي و زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي ايران 1383

    سخنراني در سمينارهاي مدون دندانپزشكي ترميمي و زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي ايران  1384

    سخنراني در سمينار دندانپزشكي ترميمي و زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي ايران- مشهد  1384

    سخنراني در پنجمين كنگره انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1384

    سخنراني در بازآموزي مدون ترميمي انجمن دندانپزشكي ايران 1384

    سخنراني در ششمين كنگره انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1385

    سخنراني در بازآموزي مدون ترميمي انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1385

    سخنراني دربرنامه مدون دندانپزشكي ترميمي و زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي ايران 1385( 14 مورد)

    سخنراني درکنکره  انجمن دندانپزشكي ايران 1385

    سخنرانی در اولین کنگره سازمان نظام پزشکی ایران 1385

    سخنرانی در فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران 1385

    سخنرانی در شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران  1385

    سخنراني دربرنامه مدون دندانپزشكي ترميمي و زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي ايران 1386  ( 16 مورد)

    سخنراني درمورد و smile design  در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 1386 ( 3 مورد)

    سخنراني دربرنامه مدون دندانپزشكي ترميمي و زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي ايران   - شیراز 1386

    سخنرانی در فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران 1386

    سخنراني در بازآموزي  انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1386

    سخنرانی در شبکه سلامت – صدای جمهوری اسلامی ایران 1386

    برگزاری کارگاه FRC  در چهارمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح 31/2تا 3/3 / 1387

    برگزاری کارگاه FRC  در انجمن دندانپزشکان عمومی 30/3/87

 

    جهت مشاهده لیست کامل به سایت  اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی مراجعه فرمایید.

سخنرانی در مجامع بین المللی

    انجمن لیزر در دندانپزشکی اروپا 2006 بارسلون- اسپانیا

    انجمن لیزر در دندانپزشکی اروپا 2007 مونیخ –آلمان

تماس سریع