عضو کمیته های علمی

عضو كميته هاي علمي

    عضو انجمن دندانپزشكي ايران
    عضو انجمن دندانپزشكي ترميمي و زیبایی ايران
    عضو انجمن بین المللی تحقیق در دندانپزشکی – شاخه ایران

تماس سریع