کمیته های علمی

عضو كميته هاي علمي

  • عضو انجمن دندانپزشكي ايران
  • عضو انجمن دندانپزشكي ترميمي و زیبایی ايران
  • عضو انجمن بین المللی تحقیق در دندانپزشکی – شاخه ایران