سخنرانی ها و بازاموزی ها

سخنراني هاي علمي در كنگره ها و بازآموزي هاي مدون

 • سخنراني دركنگره انجمن دندانپزشكي ايران 1378

 • سخنراني در كنگره انجمن دندانپزشكي ايران 1379

 • سخنراني در كنگره انجمن دندانپزشكي ايران 1380

 • سخنراني در برنامه هاي مدون آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي ايران- شبكه شهريار بهمن و اسفند 1381

 • سخنراني در كنگره انجمن دندانپزشكي ايران 1381

 • سخنراني در دومين كنگره انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1381

 • سخنراني در اولين كنگره انجمن دندانپزشكان عمومي ايران 1382

 • سخنراني در سومين كنگره انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1382

 • سخنراني در اولين كنگره كشوري انجمن دندانپزشكي ايران –شعبه فارس 1383

 • سخنراني در برنامه هاي مدون آموزش مداوم در تعاوني دندانپزشكي ايران در سالهاي 1384 و 1385و1386(چندین مورد)

 • سخنراني در چهارمين كنگره انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1383

 • سخنراني در سمينارهاي دندانپزشكي ترميمي و زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي ايران 1383 

 • سخنراني در سمينارهاي مدون دندانپزشكي ترميمي و زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي ايران  1384

 • سخنراني در سمينار دندانپزشكي ترميمي و زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي ايران- مشهد  1384 

 • سخنراني در پنجمين كنگره انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1384

 • سخنراني در بازآموزي مدون ترميمي انجمن دندانپزشكي ايران 1384

 • سخنراني در ششمين كنگره انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1385

 • سخنراني در بازآموزي مدون ترميمي انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1385

 • سخنراني دربرنامه مدون دندانپزشكي ترميمي و زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي ايران 1385( 14 مورد)

 • سخنراني درکنکره  انجمن دندانپزشكي ايران 1385

 • سخنرانی در اولین کنگره سازمان نظام پزشکی ایران 1385

 • سخنرانی در فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران 1385

 • سخنرانی در شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران  1385

 • سخنراني دربرنامه مدون دندانپزشكي ترميمي و زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي ايران 1386  ( 16 مورد)

 • سخنراني درمورد و smile design  در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 1386 ( 3 مورد)

 • سخنراني دربرنامه مدون دندانپزشكي ترميمي و زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي ايران   - شیراز 1386

 • سخنرانی در فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران 1386

 • سخنراني در بازآموزي  انجمن دندانپزشكي ترميمي ايران 1386

 • سخنرانی در شبکه سلامت – صدای جمهوری اسلامی ایران 1386

 • برگزاری کارگاه FRC  در چهارمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح 31/2تا 3/3 / 1387

 • برگزاری کارگاه FRC  در انجمن دندانپزشکان عمومی 30/3/87

 

 • جهت مشاهده لیست کامل به سایت  اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی مراجعه فرمایید.


سخنرانی در مجامع بین المللی
 • انجمن لیزر در دندانپزشکی اروپا 2006 بارسلون- اسپانیا

 • انجمن لیزر در دندانپزشکی اروپا 2007 مونیخ –آلمان