راهنما و مشاور در پایان نامه ها

راهنمايي پايان نامه ها ی تحقیقی

 1. مقایسه شیوع پوسیدگی و پرکردگی دندانی در کودکان نابینا و ناشنوای شهرستان زاهدان  
 2. سرامیک در رندانپزشکی    
 3. مقایسه گلاس آینومر نوری و کامپازیت سیال بر ریزنشت کف ژنژیوال حفرات کلاس 2  
 4. " مقايسه تاثير Laser Bleaching  و Power bleaching برمـیزان Micro hardness مـیـنـا بصورت   invitro "
 5. مقایسه روش Laser bleaching و Plasma arc bleaching  بر ریزسختی مینای دندان
 6. مقایسه میزان استحکام باند برشی عوامل باندینگ چند مرحله ای و تک مرحله ای    
 7. مقایسه میزان استحکام باند سه ماده گلاس آینومر کامپازیت سیال و کامپومر با عاج دندان
 8. بررسی مقایسه ای اثر ژل  office bleaching , laser bleaching بر ریز سختی مینا 
 9.  بررسی اثر باندینگ بر مقاومت به شکست دندانهای ترمیم شده با آمالگام
 10.  بررسی استحکام باند برشی  single bond & PLP  با عاج دندان 
 11. بررسی اثر نوع دستگام لایت کیور هالوژن و LED  بر ریز سختی کامپازیت   
 12. بررسی اثر روشهای مختلف نوردهی بر ریزنشت حفرات کامپازیت کلاس 5
 13. بررسی اثر ترموساکلینگ بر استحکام باند برشی single bond  با عاج دندان
 14. مقایسه اثر سمانهای رزینی  rely X , Nexus , PanaviaF2  بر استحکام باند برشی پرسلن با عاج   
 15. بررسی اثر دستگاه LED   و هالوژن بر ریزنشت  حفرات کامپازیت کلاس 5 
 16. بررسی اثر caries detector بر ریزنشت ترمیمهای کامپازیتی به صورت in vitro  
 17. بررسی اثر سه نوع باندینگ خود اچ شونده (clearfil SE bond ,PLP , Adhese) بر ریزنشت حفرات کامپازیت کلاس 5  
 18. بررسی اثر سه باندینگ G Bond*, Opti bond solo plus* , clearfil SE bond*  بر ریزنشت حفرات کامپازیتی 
 19. بررسی استحکام کششی قطری (DTS) دو نوع گلاس آینومر ایرانی و خارجی 
 20. بررسی اثر سایلنیزاسیون بر استحکام باند برشی پستهای FRC با عاج دندان
 21. بررسی اثر Z-primer بر استحکام باند برشی پرسلن زیرکونیا با عاج(Invitro)
 22. بررسي اثر White Strip Bleaching بر زبري سطحي (Roughness) مينا
 23. بررسي اثر 2 نوع دستگاه لايت كيور هالوژن و LED بر ميزان ميكروليكيج كامپوزيت z100 در حفرات v  class
 24. مقايسه ريز نشت دو نوع كامپوزيت P90 و Z250 در حفرات كامپوزيتي C1 V به صورت In Vitro
 25. مقايسة‌ اسحكام‌ باند سه‌ مادة‌ كامپوزيت‌، كامپومر وگلاس‌ آينومر نوري‌ با عاج‌ دندان‌
 26. بررسی ریز نشت سه نوع سمان ریزینی Panavia F2   و  Maxcem و Biscem 
 27. بررسی اثر Office Bleaching بر میزان خشونت سطحی در مجاورت بزاق و با مصرف فلوراید به صورت In Vitro
 28. بررسي اثر باندينگ بر ميز ان مقاومت به شكست دندانهاي ترميم شده با آمالگام
 29. بررسي MIC دو گياه فلفل سياه (L. Piper nigrum ( و سير (Allium sativum L. )، بر روي رشد استرپتوکوکوس موتانس و لاكتوباسيل‌ ) درمحيط آزمايشگاه
 30. بررسي اثر روشهاي مختلف نوردهي بر ميزان ريزنشت حفرات كامپوزيتي كلاس (invitro) V
 31. بررسي اثر ترموسايكلينگ بر استحكام باند برشي Single Bond با عاج دندان
 32. مقايسه ريزنشت سه نوع باندينگ Promp Lpop, Clearfil SE Bond, Adhese 
 33. مقايسه سه روش قرار دادن كامپوزيت و اثر آن بر روي ريزنشت لبه لثه اي حفرات كلاس2 به صورت in vitro
 34. مقايسه اثر سمانهاي رزيني Relyx (ARC)، nexus و panavia F2 بر استحكام باند برشي پرسلن با عاج
 35. بررسی ميزان‌ ريزنشت‌ در دو روش‌ ساندويچ‌ باكامپوزيت‌ سيال‌ ( flowable) و گلاس‌ آينومر نوري‌ در كف‌ ژنژيوال‌ حفرات‌ كلاس‌ II
 36. مقايسهٴ استحكام كششي قطري  سمانهاي  گلاس آينومرType II     Fuji و  S.D.S
 37. بررسی اثر سه نوع باندینگ Clearfil SE bond ، Optibond Solo SEP  و G-Bond بر روی  استحکام باند برشی کامپوزیت با عاج دندان (In vitro )
 38. بررسی استحکام باند برشی Single Bond وPrompt -L-pop  با عاج دندان (In vitro)
 39. مقایسه ریزنشت سه نوع باندینگ clearfil SE bond، opti bond solo plus و G Bond
     
 • جهت مشاهده لیست کامل تحقیقات به سایت  اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه فرمایید.

 مشاور در پايان نامه ها
 1. بررسی شیوع تداخلات اکلوزالی co در ترمیمهای آمالگام و عوامل مرتبط
 2. بررسی اثر دستگاه لایت کیور LED بر ریزنشت کامپازیت
 3. بررسی دقت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال در تشخیص پوسیدگی ثانویه در دندانهای قدامی
 4. بررسی اثر فاصله دو نوع دستگاه لایت کیور هالوژن بر ریزسختی کامپازیت
 5. بررسی موقعیت پریودونتال در ترمیمهای آمالگام کلاس 2 و عوامل مرتبط با آن
 6. بررسی شیوع پوسیدگی پیشرفته بدون علامت در زیر پیت و فیشورهای مولر اول و دوم
 7. بررسی تاثیر باندینگ در میزان ریزنشت فیشور سیلانتها در حضور آلودگی بزاق
 8. بررسی دقت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال در تشخیص پوسیدگی ثانویه در دندانهای خلفی
 9. بررسی دقت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی در تشخیص پوسیدگی ثانویه در دندانهای قدامی
 10. بررسی قدرت گزینه نرم افزاری تغییر بزرگنمایی رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی در تشخیص پوسیدگی اکلوزال
 
 • جهت مشاهده لیست کامل تحقیقات به سایت  اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه فرمایید.