داوری مقالات

داوری مقالات

  • داوري مقالات در مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران
  • داوري مقالات در جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد هدايت درسال1386
  • داوري مقالات درهشتمین جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد هدايت درسال 1386

 

  • جهت مشاهده لیست کامل ت به سایت  اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی مراجعه فرمایید.